Allokering

I vår allokeringstjänst hanterar vi fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar. Tjänsten finns både som diskretionärt mandat, hantering av ägarandelar i kapitalförvaltnings aktie- och räntekonsortier samt hantering av externa fonder alternativt en blandning med våra konsortier.

Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare. Erfarenheten visar samtidigt att det är svårt att lyckas med en aktiv allokering mellan tillgångsslag. För oss är det glädjande att konstatera att vi över tiden varit mycket lyckosamma med vår allokeringstjänst och kunnat  leverera ett bra mervärde till våra allokeringskunder. Vårt syfte är:

  • att skapa ett mervärde (högre avkastning) för kunden
  • att hantera och kontrollera den huvudsakliga risken i en portfölj dvs. allokeringsrisken

Erfarenheten visar att det dels krävs en strukturerad investeringsprocess med en tillräckligt lång placeringshorisont (för att kunna utnyttja riskpremier), dels en fokusering på en god rebalanseringsstrategi.

11 oktober 2017