Behovsanalys, investeringsfilosofi och våra fördelar

Behovsanalys

Varje kundrelation inleds med en djupgående analys, om kunden så önskar, kring kundens behov av bland annat årliga utdelningar, stabilitet i utdelningar, risktolerans och tidsbegränsningar för sparandet. Kunden beslutar om riktmärken för aktie- och ränteplaceringar och lämpliga avvikelsemandat (risk).

Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi bygger på fyra byggstenar. Den första är en effektiv rebalanseringsstrategi, där vi utarbetat en modell för rebalansering som varit mycket lyckosam över tiden. Den andra avser värdering och riskpremier för olika marknader. Den tredje avser aktiemarknadernas vinstmomentum, medan den fjärde hänför sig till riskvärdering och timing. Vår uttryckliga ambition är att ta position när tydliga riskpremier uppstår i marknaden, varför värdering av respektive marknad blir ett centralt inslag liksom en tillräckligt lång placeringshorisont. Som alltid är ”timing” viktigt och av den anledningen finns en utarbetad modell för riskaptit.

Våra fördelar kan sammanfattas som:

  • Storleksfördel eftersom våra portföljer inte har för stora volymer i aktieförvaltning.
  • Organisationsfördel eftersom våra beslutsvägar är korta.
  • Längre placeringshorisont och därmed möjlighet att utnyttja riskpremier.
  • Bra resultathistorik på befintliga uppdrag.
08 mars 2017