Operations

Operations – skräddarsydda och behovsanpassade tjänster

Operations hanterar drift av Back-office och Middle-office för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag.

Operations ansvarar för avkastning- och riskrapportering samt resultatuppföljning. Vid nya uppdrag sätter Operations upp förvaltningsmandatet och strukturen bestäms av kundens rapporteringsbehov. 

Operations ansvarar även för avkastningsberäkningar, limithantering, värdepappersadministration, säkerhetshantering, redovisning i affärssystemet, ränte- och prisdata, värdering och prissättning av diskretionära portföljer och fondportföljer, andelsadministration samt hantering av affärshändelser. 

De anställda hos Operations har lång erfarenhet inom den finansiella branschen och arbetar ständigt med förbättringar inom riskminimering och förenkling av rutiner för att kunna möta kundernas behov. För samtliga tjänster använder Kammarkollegiet marknadens bästa affärssystem - Simcorp Dimension. 

Fokus för framtiden kommer att vara vidareutveckling av kredit och marknadsriskmodeller samt utvecklingsarbete kring säkerhetshantering. 

11 oktober 2017