Ränteförvaltning

Ränteförvaltning

Ränteförvaltningen bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer. Förvaltningen kännetecknas av en hög andel bostads- och företagsobligationer med begränsad risk. Vi erbjuder förvaltning i form av andelar i ett konsortium eller som egen portfölj.

Kammarkollegiet är en långsiktig aktör som inte tar hänsyn till marknadens kortsiktiga svängningar. Detta medför en låg omsättningshastighet vilket ger låga förvaltningskostnader. Den lägsta tillåtna ratingnivån på placeringarna är BBB- (Investmentgrade).

Avkastningsmål

Ränteförvaltningens mål är att slå jämförelseindex varje år samt att leverera en informationskvot som är större än 0,2.

Sett över de senaste femton åren har vi lyckats slå index alla år utom två. Den genomsnittliga informationskvoten har varit 1,0 och den årliga genomsnittliga överavkastningen har varit 0,73 procentenheter under samma period. Vi har aldrig haft negativ avkastning.

08 mars 2017