Kommun- och landstingsgränser

Regeringen, Kammarkollegiet och länsstyrelsen kan besluta om att ändra gränsen för kommuner och landsting.

Ansökan

Den som vill ändra gränsen för en kommun eller ett landsting skickar en ansökan till Kammarkollegiet. Bara kommuner eller kommunernas medlemmar respektive landsting och landstingens medlemmar kan ansöka.

Hur går handläggningen till?

Kammarkollegiet utreder ansökan. När utredningen är klar fattar Kammarkollegiet beslut i ärendet eller överlämnar ärendet till regeringen med ett förslag till beslut. I de fall ansökan ska utredas och beslutas av länsstyrelsen överlämnar Kammarkollegiet ansökan dit.

Vem beslutar om vad?

Kammarkollegiet beslutar om mindre justeringar av gränser.
Regeringen beslutar om omfattande ändringar av gränser eller när en kommun eller ett landsting ska delas.
Länsstyrelsen beslutar om mindre ändringar av indelningar om de berörda kommunerna är överens och ligger i samma län.

08 mars 2017