Formulär för rapportering

Om du misstänker korruption eller andra allvarliga oegentligheter hos oss på Kammarkollegiet kan du anmäla det. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporter ska lämnas i god tro.

Vi värnar om den statliga värdegrunden och arbetar för öppenhet och tillit i organisationen. Visselblåsarfunktionen utgör en del i vårt förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter. Arbetet präglas av säkerhet och respekt för alla som berörs av vår verksamhet.

Exempel på allvarliga oegentligheter

Allvarliga oegentligheter kan röra ekonomisk brottslighet som korruption och mutor, missbruk av ställning eller andra allvarliga oegentligheter som rör Kammarkollegiets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.


Vad händer om jag anger mitt namn och kontaktuppgifter?

Kammarkollegiet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller lämna några personuppgifter i din anmälan.

Om du vill vara anonym kan du till exempel ange en e-postadress som inte kan kopplas till dig.

Om du inte lämnar några kontaktuppgifter har vi inte möjlighet att ställa eventuella kompletterande frågor som kan behövas för att närmare utreda oegentligheterna.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-18