Miljörätt

Kammarkollegiet för det allmännas talan i miljödomstolen. Vi tillvaratar miljöintressen och andra allmänna intressen enligt miljöbalken.

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken

Kammarkollegiet kan föra talan i tillståndsprövningar samt initiera omprövningar och återkallelser av tillstånd.

Ramdirektivet för vatten

Ramdirektivet för vatten

Kammarkollegiet har uppdrag att ta fram underlag och strategier till vattenmyndigheterna.

Övriga företrädande

Övriga företrädande

Ersättning för mark i naturreservat och Allmänt vattenområde.

Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter

Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter

Kammarkollegiet har fastställt en strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter. Uppdraget från alla fem vattenmyndigheter finns i deras Åtgärdsprogram.