Övriga frågor inom Miljörätt

Ersättning för mark i naturreservat

Kammarkollegiet företräder staten i vissa mål i miljödomstolen.

Målen gäller ersättning för intrång i pågående markanvändning när man inrättar olika typer av områdesskydd, t.ex. naturreservat, nationalparker och biotopskyddsområden.

Allmänt vattenområde

Kammarkollegiet företräder allmänt vattenområde, i den utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det.

08 mars 2017