Prövning enligt miljöbalken

Kammarkollegiet kan föra talan i miljödomstolen. Vi medverkar i mål där det är motiverat att ta tillvara allmänna intressen enligt miljöbalken.

Talan gäller tillståndsprövningar samt omprövningar och återkallelser av tillstånd enligt miljöbalken.

  • Tillståndsprövningar
  • Omprövningar av tillstånd
  • Återkallelser av tillstånd

I broschyren som finns under Dokument & formulär finns en kortare redogörelse för Kammarkollegiets arbete med prövningar enligt miljöbalken och vad till exempel ansökningar om omprövningar ska innehålla.

08 mars 2017