Ramdirektivet för vatten

Sveriges fem vattenmyndigheter beslutade 2009 att ta fram åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.

Kammarkollegiets uppgift är att ta fram strategier för att åtgärda vandringshinder, regleringar, vattenhushållningsfrågor och andra fysiska ingrepp som kan försämra vattnets ekologiska status.

Rapport varje år

Varje år ska Kammarkollegiet rapportera till vattenmyndigheterna hur arbetet går. Rapporten innehåller

  • en redovisning av miljöbalkens systematik och rättsliga verktyg
  • en uppräkning av avgöranden från domstolarna om prövningens omfattning och miljökvalitetsnormerna för vatten.
08 mars 2017