Miljösanktionsavgifter

En juridisk eller fysisk person kan bli ålagd att betala miljösanktionsavgift. Det är tillsynsmyndigheten, vanligen kommunen, som beslutar om avgiften.

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet.

Till dig som ska betala miljösanktionsavgift

Om du har fått ett beslut om miljösanktionsavgift måste du betala även om du överklagar tillsynsmyndighetens beslut. Om beslutet upphävs eller ändras återbetalas det inbetalda beloppet med ränta.

Om du inte betalar hela beloppet i rätt tid lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten tar ut en grundavgift om 600 kr som du måste betala utöver det beslutade beloppet. Kronofogdemyndighetens åtgärder medför en registrering i upplysningsregistren och kan också leda till en betalningsanmärkning.

Om du har frågor som rör beslutet om miljösanktionsavgift ska du vända dig till den tillsynsmyndighet som fattade beslutet.

Information till tillsynsmyndigheter

I beslutet eller på ett speciellt försättsblad ska det finnas uppgifter om den avgiftsskyldige och avgiftsbeloppets storlek.

08 mars 2017