Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet som prövar överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada. Skiljenämndens avgöranden kan inte överklagas.

Nämndens sammansättning

Skiljenämnden består av en ordförande och två ledamöter.

En av ledamöterna företräder staten som arbetsgivare. Den andra utses av regeringen efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Kammarkollegiets roll

Kammarkollegiet sköter handläggning och administration åt nämnden. Det innebär att personal som är anställd av Kammarkollegiet förbereder de ärenden som nämnden beslutar om.

08 mars 2017