Myndighetens ansvar

Ett anställningsbeslut kan överklagas av en sökande som anser sig skickligare än den som anställts.

Om ett överklagande av en tjänstetillsättning har kommit in i rätt tid ska det tillsammans med övriga handlingar skickas till Statens överklagandenämnd utan dröjsmål – helst inom en vecka.

  1. Myndigheten ska först pröva om överklagandet kommit in i rätt tid.
  2. Om överklagandet har kommit in för sent ska myndigheten besluta om att avvisa det. Undantag är de särskilda omständigheter som beskrivs i 45 § förvaltningslagen.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska det skickas tillsammans med följande handlingar:

  • myndighetens yttrande i ärendet där en jämförelse av den klagande och den/de som anställts är gjord utifrån förtjänst och skicklighet
  • platsannonsen
  • anslaget/kungörelsen
  • anställningsavtalet/beviset
  • klagandens ansökningshandlingar inklusive cv
  • den eller de anställdas ansökningshandlingar inklusive cv
  • eventuella referenser för den klagande och den/de anställda
  • eventuella övriga handlingar i ärendet

Det är viktigt att myndigheten meddelar nämndens kansli om myndigheten tar emot flera överklaganden av samma anställningsbeslut eftersom ärendena måste hanteras i ett gemensamt beslut.

Vi tar gärna emot ärenden via e-post till adressen son@kammarkollegiet.se.

Myndighetens yttrande med underskrifter bör skickas som pdf-fil samt även skickas i word-format.

Så handlägger vi ärendet

När vi har fått in alla handlingar från myndigheten skickar vi handlingarna till den klagande och den eller de som anställts. Om den klagande ger in ett yttrande skickar vi det till myndigheten för yttrande. Vi kan också skicka klagandens yttrande till den anställda. När myndigheten, den klagande och den/de anställda har fått möjlighet att yttra sig är ärendet klart för föredragning och beslut av nämnden. När ärendet är beslutat kan det dröja cirka en vecka innan det blir offentligt.

Ett ärende avgörs inom omkring tre-sex månader från att det kom in till nämnden. För närvarande har vi hög arbetsbelastning och handläggningstiden kan därför vara längre än normalt.

30 januari 2019