Myndighetens ansvar

Ett anställningsbeslut kan överklagas av en sökande som anser sig skickligare än den som anställts.

Överklagandet ska skickas utan dröjsmål – helst inom en vecka.

Gör så här

 1. Pröva först om överklagandet kommit in i rätt tid.
 2. Om överklagandet har kommit in för sent – besluta om att avvisa det. Undantag är de särskilda omständigheter som beskrivs i 24 § förvaltningslagen. Ett sådant beslut kan också överklagas till Statens överklagandenämnd.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid – skicka det skyndsamt till Statens överklagandenämnd.

Komplettera sedan ärendet så fort ni kan med följande handlingar:

 • ert yttrande i ärendet
 • överklagandet i original
 • platsannonsen
 • kungörelsen
 • anställningsbeslutet/beviset
 • klagandens ansökan och cv
 • den anställdas ansökan och cv
 • eventuella referenser för den klagande och den anställda
 • eventuellt samverkansprotokoll eller liknande
 • övriga handlingar i ärendet

Det är viktigt att ni omgående meddelar nämnden om ni tar emot något ytterligare överklagande som avser samma anställningsbeslut och sedan skyndsamt överlämnar handlingarna.

Så handlägger vi ärendet

När vi har fått in alla handlingar från er skickar vi dem till den klagande. Om den klagande ger in ett yttrande, skickar vi det till er så att ni får yttra er. Vi kan också skicka det till den anställda. När ni, den klagande och eventuellt den anställda har fått möjlighet att yttra sig, är ärendet klart för föredragning i nämnden.

Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från att det kom in till nämnden. När ärendet är avgjort dröjer det en eller några veckor tills det har justerats av ordföranden. Beslutet blir offentligt först i samband med att det justeras. Det är alltså först då ni får veta vad beslutet blev.

08 mars 2017