Överklaga ett beslut

När en myndighet har fattat ett anställningsbeslut kan du överklaga beslutet om du anser dig skickligare än den som anställts.

Du kan överklaga ett beslut som angår dig om det har gått dig emot och kan överklagas. Ditt överklagande måste vara skriftligt.

Gör så här

  1. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  2. Skicka överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet. Myndigheten skickar överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd.

Obs! Överklagandet ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Myndigheten ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om ett överklagande kommer in för sent beslutar myndigheten om att avvisa det. Ett sådant beslut kan också överklagas till Statens överklagandenämnd.

Så handlägger vi ärendet

När vi har fått in alla handlingar från myndigheten skickar vi dem till dig så att du får yttra dig. Om du ger in ett yttrande, skickar vi det till myndigheten så att den får yttra sig i sin tur. Vi kan också skicka det till den som fått anställningen. När du, myndigheten och eventuellt den anställda har fått möjlighet att yttra er, är ärendet klart för föredragning i nämnden.

Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från att det kom in till nämnden. När ärendet är avgjort dröjer det en eller några veckor tills det har justerats av ordföranden. Beslutet blir offentligt i samband med att det justeras. Det är alltså först då du får veta vad beslutet blev.

08 mars 2017