Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut som angår dig om det har gått dig emot och kan överklagas. Ditt överklagande måste vara skriftligt.

Gör så här

  1. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  2. Skicka överklagandet till den myndighet som har fattat beslutet. Myndigheten skickar sedan överklagandet tillsammans med övriga handlingar (se under Myndighetens ansvar) vidare till Statens överklagandenämnd.

Obs! När det gäller ett anställningsbeslut ska överklagandet ha kommit in till beslutande myndighet inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Myndigheten ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om ett överklagande kommer in för sent beslutar myndigheten om att avvisa det. Ett sådant beslut kan också överklagas till Statens överklagandenämnd.

Så handlägger vi ärendet

När vi har fått in alla handlingar från myndigheten skickar vi dem till dig så att du får yttra dig. Om du ger in ett yttrande skickar vi det till myndigheten för eventuellt yttrande. Om det gäller ett anställningsärende kan vi också skicka yttrandet till den som fått anställningen. När du, myndigheten och eventuellt den anställde har fått möjlighet att yttra er är ärendet klart för föredragning i nämnden. När ärendet är beslutat kan det dröja cirka en vecka innan det blir offentligt. Det är alltså först då du får veta vad beslutet blev.

Ett ärende avgörs inom omkring tre månader från att det kom in till nämnden. För närvarande har vi hög arbetsbelastning och handläggningstiden kan därför vara längre än normalt.

 

23 maj 2018