Vilka beslut prövas

Nämnden prövar överklaganden av beslut som avser följande:

Anställningsärenden

 • Anställning vid statliga myndigheter med undantag av universitet och högskolor
 • Förordnande av auditör

Försvarsmaktsärenden

 • Antagning till och skiljande från militär grundutbildning
 • Inskrivning för värnplikt, civilplikt eller i utbildningsreserv
 • Antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning
 • Förmåner
 • Uppskov
 • Rätt att vara vapenfri
 • Avbrott
 • Tillgodoräknande av tjänstgöringstid

Ärenden om Rekryteringsmyndighetens beslut att avslå ansökan om uppskov med repetitionsutbildning

 • Totalförsvarspliktig uppfyller inte förutsättningarna för att beviljas uppskov

Ärenden om Myndigheten för samhällskydd och beredskaps utbildning i skydd mot olyckor

 • Sökande uppfyller inte kraven på behörighet för att bli antagen till en utbildning
 • Sökande som antagits till en utbildning får inte anstånd med att påbörja studierna
 • Sökande som antagits till en utbildning får inte fortsätta med studierna efter studieuppehåll
 • Sökande som antagits till en utbildning får inte övergå till samma utbildning vid någon annan av myndighetens skolor
 • Annan genomgången utbildning eller verksamhet får inte tillgodoräknas
 • Disciplinär åtgärd (varning) eller avskiljande

Nämnden prövar inte frågor om ekonomisk kompensation.

31 augusti 2017