Nyheter

Kammarkollegiet välkomnar Tolkutredningen

Kammarkollegiet välkomnar utredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”, som tisdagen den 11 december 2018 överlämnades till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Sök till vårens prov för tolkar

Nu är det möjligt att söka till vårens auktorisationsprov för tolkar. Provet äger rum den 13 februari 2019 och ansökan är öppen för alla språk. Du som redan är auktoriserad tolk kan ansöka om speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk. Ansök senast den 31 oktober.

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

På förekommen anledning vill Kammarkollegiet uppmana alla som förmedlar eller beställer tolktjänster att vidta särskilda säkerhetsåtgärder för identifiering av tolkar samt säkerställa deras kompetensnivå, registrering och auktorisation.

 

God tolksed och god translatorssed

God tolksed och god translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och översättare som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade tolkarna och translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God tolksed och god translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar och översättare.