Nyheter

Begravningsavgiften för 2019 fastställd

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Kammarkollegiet har nu fastställt avgiftssatsen för nästa år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2019 och syns på slutskattebeskedet 2020.

Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidraget kan högst uppgå till 5000 kr per fordon. Du kan ansöka under tiden 19 november - 4 december 2018. Nu är ansökan stängd.

Ta reda på hur du gör för att söka bidraget

Resultat från tolk- och översättarprov

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av november. Du som gjorde auktorisationsprovet för översättare i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av december.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Från den 1 oktober 2018 kan organisationer i civilsamhället, som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati, beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Statsbidraget kan beviljas om organisationens verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Reviderade försäkringsvillkor för utlandsstationerade

Från den 1 september gäller nya reviderade försäkringsvillkor för utlandsstationerad personal vid statliga myndigheter med den så kallade URA-försäkringen.