Auktorisation av tolkar och översättare

Kammarkollegiet verkar för att tillgodose samhällets behov av kompetenta översättare och tolkar.

Vårt uppdrag består av att auktorisera tolkar och översättare, att föra register samt att utöva tillsyn över auktoriserade tolkar och översättare.

Auktorisation av tolkar och översättare

Vi prövar och godkänner kunskapsnivån hos tolkar och översättare genom ett prov eller utifrån deras utländska yrkeskvalifikationer. Kammarkollegiet genomför auktorisationsprov för tolkar i cirka 50 språk och för översättare i cirka 30 språk till eller från svenska. För tolkar genomförs proven på två olika nivåer: auktoriserad tolk och auktoriserad tolk med speciell kompetens som rättstolk respektive sjukvårdstolk. Innan vi utfärdar en auktorisation bedömer vi även tolkarnas eller översättarnas lämplighet för yrket.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och translatorer (översättare). Det innebär att exempelvis tolkanvändare, förmedlingar eller enskilda kan göra en anmälan hos oss. Vi gör då en utredning och kan besluta att utfärda en varning eller upphäva en auktorisation.

Register

Kammarkollegiet för tre register. Ett register för vi över auktoriserade translatorer, ett över auktoriserade tolkar och ett över utbildade tolkar. Vi har ingen tillsyn över tolkarna i registret över utbildade tolkar. De uppgifter som publiceras i vårt tolkregister är även tillgängliga för Kammarkollegiets avropstjänst för tolkförmedlingstjänster (tolkportalen) för att tolkanvändare ska kunna verifiera tolkars kompetens.

Föreskrifter

Kammarkollegiet utfärdar tolk- och translatorsföreskrifter och föreskrifter om registret över utbildade tolkar.

Våra råd till auktoriserade tolkar och translatorer

Kammarkollegiet har tagit fram yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och translatorer. Reglerna innehåller kommentarer till tolk- och translatorsföreskrifterna.

God tolksed, Kammarkollegiets råd till auktoriserade tolkar, 2019 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

God translatorssed, Kammarkollegiets råd till auktoriserade translatorer, 2019

Särskilt regeringsuppdrag för fler auktoriserade tolkar

I regleringsbrevet 2017 fick vi i uppdrag att utveckla och anpassa auktorisationsverksamheten till samhällets förändrade tolkbehov.

Vi lämnade två rapporter om hur samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar bättre kan tillmötesgås genom vår auktorisationsverksamhet:

Tolkanvändning i staten. Så skapar bristande kvalitetskrav brist på auktoriserade tolkar, november 2017 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fler auktoriserade tolkar - vägen dit, april 2017 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information på riksdagens webbplats

Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om erkännande av yrkeskvalifikationer på riksdagens webbplats

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt uppdrag att föra register över tolkar och översättare. Registerföringsuppdraget regleras av 12 § och 16 a § i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i Kammarkollegiets myndighetsutövning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-09