Stämpelskatt

Vi är granskningsmyndighet för ärenden som rör stämpelskatt. Vår uppgift är att se till att beskattningen är riktig och att alla skatteärenden bedöms lika. Du betalar stämpelskatt när du köper en fastighet eller tomträtt eller tar ut en inteckning i fastigheten.

Vi företräder det allmännas intressen och för processer i domstol, och kan överklaga stämpelskattebeslut som vi anser är felaktiga. Vi blir motpart när den skattskyldige överklagar.

I ytterst sällsynta fall, och om det finns synnerliga skäl, kan vi fatta beslut om att stämpelskatten ska sänkas, eller att köparen helt ska befrias från stämpelskatt. Ett exempel på ett sådant sällsynt fall kan vara om en myndighet bevisligen lämnat uppenbart felaktig information.

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till regeringen.

Lantmäteriet har till uppgift att vara inskrivningsmyndighet.

Läs mer om stämpelskatt och avgifter på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du överklaga stämpelskatt?

Lantmäteriet beslutar om stämpelskatten i samband med att du får lagfarten för fastigheten, eller när inteckningen beviljas. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till tingsrätten.

Ta reda på hur du gör.

Överklaga stämpelskatt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-15