Tillsyn över auktoriserade tolkar och översättare

Kammarkollegiet utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och translatorer. Det innebär att exempelvis tolkanvändare, förmedlingar, myndigheter eller enskilda kan göra en anmälan hos oss. Det kan också hända att vi får in anonyma anmälningar eller att vi inleder ett tillsynsärende på egen hand.

Hur går ett tillsynsärende till?

När Kammarkollegiet tar emot en anmälan undersöker vi om det som anmälts faller inom vårt tillsynsansvar. I så fall inleder vi ett tillsynsärende. Den anmälda tolken eller translatorn får då ge sin version av vad som har hänt. Vi kan också begära in yttranden från till exempel myndigheter, tolkförmedlingar eller domstolar beträffande den anmäldas verksamhet.

När ärendet är färdigutrett fattar Kammarkollegiet ett beslut. Om utredningen visar att den auktoriserade har brutit mot gällande bestämmelser kan vi besluta att utfärda en varning eller, i allvarligare fall, att upphäva auktorisationen. Beslutet kan överklagas till domstol. Om det inte går att slå fast att den auktoriserade har gjort något fel skriver vi av ärendet.

Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad tolk eller translator kan dömas till böter, eftersom det är skyddade yrkestitlar.

Vilka bestämmelser gäller?

Auktoriserade tolkar och translatorer är skyldiga att samvetsgrant utföra sina uppdrag och alltid iaktta god tolk- eller translatorssed. De ska avböja uppdrag om det finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet.

Kammarkollegiets tillsynsverksamhet regleras i förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare, tolkföreskrifterna (KAMFS 2021:2) och translatorsföreskrifterna (KAMFS 2023:3), samt god tolksed och god translatorssed. I ett tillsynsärende utreder kollegiet om den anmälde tolken eller translatorn uppfyller de krav som följer av dessa bestämmelser.

Kammarkollegiet har bara tillsyn över auktoriserade tolkar eller translatorer. Vi har inte tillsyn över utbildade tolkar eller andra yrkesverksamma tolkar och översättare. Vi har inte heller tillsyn över hur myndigheter använder sig av tolk eller översättare eller hur tolkförmedlingar bedriver sin verksamhet.

Skicka in en anmälan

Om du tycker att en auktoriserad tolk eller translator har utfört sitt uppdrag på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till Kammarkollegiet.

Så här gör du

  • Skriv den auktoriserades namn,
  • beskriv vad som har hänt samt,
  • om möjligt, bifoga handlingar som styrker din anmälan.

Skicka in din anmälan till: tot@kammarkollegiet.se

Klagomål på ett uppdrag ska i första hand reklameras till tolkförmedlingen eller den auktoriserade translatorn.

Uppgifter i en anmälan blir allmän handling som vem som helst kan begära ut. Om den allmänna handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter prövas utlämnandet efter offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Anmälaren är inte part i ärendet och kan inte heller överklaga kollegiets beslut. Anmälaren får en kopia av beslutet när ärendet avslutats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-19