Behandling av person­uppgifter i tolkregistret­

Register över auktoriserade och utbildade tolkar

Auktoriserade och utbildade tolkar anlitas huvudsakligen för uppdrag inom den offentliga sektorn via avrop från offentligt upphandlade ramavtal. Registeruppgifterna ska vara tillgängliga för beställare av tolktjänster (myndigheter, regioner och kommuner), tolkanvändare och tolkförmedlingar. Från och med maj 2019 är tolkregistret integrerat med Kammarkollegiets avropstjänst för tolkförmedlingstjänster (tolkportalen).

Kammarkollegiet för register över auktoriserade tolkar respektive utbildade tolkar i enlighet med paragraf 12 respektive paragraf 16 A i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Sedan den 1 januari 2016 ska registret vara sökbart och tillgängligt för allmänheten. Det innebär att Kammarkollegiets register inte längre finns i form av en förteckning, utan är publicerat på webben.

Syftet med Kammarkollegiets tolkregister

Syftet med Kammarkollegiets tolkregister är dels att synliggöra antalet auktoriserade respektive utbildade tolkar som finns per språk, dels att ge tolkanvändarna och tolkförmedlingarna möjlighet att verifiera tolkarnas formella kompetens, bland annat för att kunna få ledning vid beställning, tillsättning och arvodering av ett tolkuppdrag.

Tolkregistret är ett kontrollverktyg och inte ett rekryterings- eller förmedlingsinstrument.

Uppgifter i Kammarkollegiets tolkregister

Obligatoriska uppgifter

De uppgifter Kammarkollegiet publicerar för samtliga auktoriserade och utbildade tolkar enligt paragraf 12 respektive paragraf 16 A i förordningen är följande:

  • För- och efternamn
  • Tolknummer
  • Kompetens (auktoriserad tolk, rättstolk, sjukvårdstolk eller utbildad tolk)
  • Språk

Ovanstående uppgifter är även tillgängliga för Kammarkollegiets tolkportal för att tolkbeställare ska kunna verifiera tolkars kompetens.

Valfria uppgifter

På tolkens begäran kan även följande uppgifter publiceras på Kammarkollegiets webbplats:

  • E-postadress
  • Telefon mobil
  • Telefon hem
  • Telefon övrigt
  • Län

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i Kammarkollegiets myndighetsutövning. Du har rätt att få registerutdrag och att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Kontaktuppgifter

Vill du få ut registerutdrag, eller begära rättelse, kontakta registraturen.

registratur@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-13