Arvsfondsavdelningen

Vid Arvsfondsavdelningen finns två enheter. Arvsfondsenheten företräder Allmänna arvsfonden när den är arvinge eller testamentstagare. Arvsfondsdelegationsenheten förbereder projektansökningar inför beslut av Arvsfondsdelegationen. Stöd ges till ideella projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar.

Om en person avlider utan att efterlämna make/maka eller närmare släktingar än kusiner blir Allmänna arvsfonden arvinge. Förutsättningen är att den avlidne inte har testamenterat till någon annan. Allmänna arvsfonden kan även få egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal.

De senaste åren har Arvsfonden också fått in pengar från metallåtervinning. I maj 2016 beslutade riksdagen att metallföremål som inte förbränts vid kremering ska kunna återvinnas genom materialåtervinning. Eventuellt ekonomiskt överskott som krematoriet får från återvinningen ska gå till Arvsfonden.

Läs om metallåtervinning efter kremering

Fonden finansierar varje år hundratals utvecklingsprojekt i civilsamhället samt byggnationer av ideella föreningars lokaler och anläggningar.

Exempel på verksamheter som har startat som arvsfondsprojekt:

 • färdtjänst
 • personlig assistans
 • hjälptelefonen vid BRIS
 • Glada Hudikteatern
 • Cirkus Cirkör
 • Friends
 • Självmordslinjen.

Allmänna arvsfonden har tidigare finansierat föregångarna till bland annat:

 • barnbidraget
 • den allmänna förskolan
 • studiestödet
 • barnavårdscentralerna
 • mödravårdscentralerna.

Ta reda på vilka projekt som idag drivs, på Arvsfondens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur stor är Allmänna arvsfonden?

Arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiets Kapitalförvaltning. Den 31 december 2018 uppgick fondens bokförda värde till cirka 5 551 miljoner kronor och marknadsvärdet var drygt 7 743 miljoner kronor. Tillgångarna är placerade i andelar i Kammarkollegiets aktie-, aktieindex och räntekonsortier.

Under 2018 fick Allmänna arvsfonden in cirka 672 miljoner kronor netto. En tiondel av de medel som betalas in under ett år läggs till fonden. Resten fördelas till olika projekt tillsammans med årets direktavkastning.

Arvsfondsavdelningen har två enheter

Arvsfondsenheten

Arvsfondsenheten tar emot anmälningar om dödsfall, förordnar gode män för Allmänna arvsfonden, avvecklar dödsbon (exempelvis genomför försäljning av fastigheter, bostadsrätter, värdepapper och bohag). Enheten granskar även testamenten i de fall då den avlidne har Allmänna arvsfonden som sin arvinge, men har upprättat testamente till förmån för någon annan.

Arvsfondsdelegationsenheten

Enheten arbetar på uppdrag av myndigheten Arvsfondsdelegationen. Det innebär att enheten förbereder och tar fram beslutsunderlag för projektansökningar som Arvsfondsdelegationen sedan beslutar om. Enheten bedriver ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete samt har en omfattande kommunikationsverksamhet.

Mer om vårt handläggarstöd till Arvsfondsdelegationen

Vill du söka medel ur Allmänna arvsfonden?

Testa om din projektidé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.

Arvsfondens webbplatslänk till annan webbplats

Arvsfondsavdelningens uppgifter

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-09-17