Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen ansvarar för statliga myndigheters försäkringar och för en proaktiv riskhantering. Vi har försäkringslösningar för verksamhet, fordon, person och resor.

Avdelningen har följande uppgifter:

 • Administrera det statliga interna försäkringssystemet.
 • Handlägga anspråk mot staten på ersättning för personskada.
 • Lämna biträde åt myndigheterna i deras riskhanteringsarbete.
 • Pröva om nödvändiga säkerhetskrav för statlig utställningsgaranti är uppfyllda.
 • Besluta om ersättning och bidrag enligt särskild lag eller förordning.
 • Besluta om lån till researrangörer.

Försäkringsavdelningen har tre enheter och en stab

Personskadeenhet

Personenheten har följande uppgifter:

 • Handlägga ärenden om ersättning för personskada i den omfattning som anges i 9 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.
 • Besluta om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada med mera.
 • Besluta om ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program med mera.
 • Besluta om ersättning enligt förordningen om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning.
 • Handlägga ärenden om ersättning enligt förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket.
 • Handlägga skadeanmälningar avseende försäkringar som har tecknats av myndighet och stiftelse med statlig anknytning som avser områdena person och resa.
 • Enheten utför administrativa uppgifter för Statens skaderegleringsnämnd.
 • Pröva frågan om ersättning enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Administrativ enhet

Administrativa enheten har följande uppgifter:

 • Ansvara för den verksamhetsgemensamma administrationen avseende registratur, arkiv, posthantering och inköp.
 • Teckna försäkring med andra myndigheter och statliga stiftelser enligt 4 § förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering
 • Teckna försäkring enligt nedan med stöd av respektive förordning som reglerare respektive grupp:
  • skada vid statliga tjänsteresor,
  • för studenternas och YH studenternas personskador under skoltid,
  • studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige som bedrivs vid en utländsk högskola enligt avtal mellan berörda lärosäten
  • för sjuk- och tandvård samt olycksfall under fritid i Sverige för studenter som betalar avgifter
  • för ersättning för bortfall av studiefinansiering av stipendium på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet.

Sakenhet

Sakenheten har följande uppgifter:

 • reglera förekommande skador i fråga om myndighetsrelaterade sakförsäkringar samt reglera ansvarsskador.
 • reglera förekommande skador i fråga om fordonsförsäkringar.
 • Bistå myndigheter och stiftelser med statlig anknytning i frågor om riskhantering.
 • Lämna yttranden enligt förordningen (1998:200) om statlig utställningsgaranti.
 • Pröva om skadeståndsansvar föreligger i de ärenden som överlämnas av en förvaltningsmyndighet till Kammarkollegiet med stöd av 9 § förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsansvar mot staten.
 • Besluta om statsbidrag enligt förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Försäkringsavdelningens stab

Staben har följande uppgifter:

 • Ansvara för att samordna avdelningens planering och uppföljning.
 • Ansvara för analys och uppföljning av avdelningens verksamhet avseende intern kontroll, verksamhetsutfall samt ekonomihantering.
 • Ansvara för förvaltning och utveckling av avdelningens it-system

Försäkringsavdelningens uppgifter enligt instruktionen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-06