Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen ansvarar för statliga myndigheters försäkringar och för en proaktiv riskhantering. Vi har försäkringslösningar för verksamhet, fordon, person och resor. Vi hanterar även statsbidraget för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

Avdelningen har följande uppgifter

 • Administrera det statliga interna försäkringssystemet.
 • Handlägga anspråk mot staten på ersättning för personskada.
 • Lämna biträde åt myndigheterna i deras riskhanteringsarbete.
 • Pröva om nödvändiga säkerhetskrav för statlig utställningsgaranti är uppfyllda.
 • Besluta om ersättning och bidrag enligt särskild lag eller förordning.
 • Handlägga ansökningar om bidrag från kommuner och regioner om åtgärder för effektivisering av verksamhet.

Avdelningens fyra enheter och stab

Personskadeenhet

Personenheten har följande uppgifter:

 • Handlägga ärenden om ersättning för personskada i den omfattning som anges i paragraf 9 förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.
 • Besluta om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada med mera.
 • Besluta om ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program med mera.
 • Besluta om ersättning enligt förordningen om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning.
 • Handlägga ärenden om ersättning enligt förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket.
 • Handlägga skadeanmälningar avseende försäkringar som har tecknats av myndighet och stiftelse med statlig anknytning som avser områdena person och resa.
 • Enheten utför administrativa uppgifter för Statens skaderegleringsnämnd.
 • Pröva frågan om ersättning enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Administrativ enhet

Administrativa enheten har följande uppgifter:

 • Ansvara för den verksamhetsgemensamma administrationen avseende registratur, arkiv, posthantering och inköp.
 • Teckna försäkring med andra myndigheter och statliga stiftelser enligt paragraf 4 förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.
 • Teckna försäkring enligt nedan med stöd av respektive förordning som reglerar respektive grupp:
  • Skada vid statliga tjänsteresor.
  • För studenternas och YH studenternas personskador under skoltid.
  • Studenter i samband med högskoleutbildning utanför Sverige, som bedrivs vid en utländsk högskola, enligt avtal mellan berörda lärosäten.
  • För sjuk- och tandvård, samt olycksfall under fritid, i Sverige för studenter som betalar avgifter.
  • För ersättning för bortfall av studiefinansiering av stipendium på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet.

Sakenhet

Sakenheten har följande uppgifter:

 • Reglera förekommande skador i fråga om myndighetsrelaterade sakförsäkringar samt reglera ansvarsskador.
 • Reglera förekommande skador i fråga om fordonsförsäkringar.
 • Bistå myndigheter och stiftelser med statlig anknytning i frågor om riskhantering.
 • Lämna yttranden enligt förordningen (1998:200) om statlig utställningsgaranti.
 • Pröva om skadeståndsansvar föreligger i de ärenden som överlämnas av en förvaltningsmyndighet till Kammarkollegiet med stöd av paragraf 9 förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsansvar mot staten.
 • Besluta om statsbidrag enligt förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Enheten för kommunbidrag

Enheten för kommunbidrag har följande uppgifter:

Ta emot och bereda ansökningar från kommuner och regioner som söker bidrag enligt Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

 • Handlägga och bereda ansökningar gällande Statsbidrag till kommuner och regioner för ekonomi i balans
 • Vara ett stöd till de kommuner och regioner som ansöker om bidraget
 • Ta fram beslutsunderlag till Delegationen för kommunal ekonomi i balans
 • Bereda delrapportering från kommuner och regioner till Delegationen för kommunal ekonomi i balans
 • Bereda slutredovisningen från kommuner och regioner till Delegationen för kommunal ekonomi i balans

Försäkringsavdelningens stab

Staben har följande uppgifter:

 • Ansvara för att samordna avdelningens planering och uppföljning.
 • Ansvara för analys och uppföljning av avdelningens verksamhet avseende intern kontroll, verksamhetsutfall samt ekonomihantering.
 • Ansvara för förvaltning och utveckling av avdelningens it-system

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13