Funktioner och internrevision

På myndigheten finns fyra funktioner: ekonomi och förvaltning, HR, juridik samt kommunikation. På myndigheten finns även en internrevision som kontinuerligt granskar verksamheten och föreslår förbättringsåtgärder.

Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Ekonomi- och förvaltningsfunktionen stödjer kärnverksamheten och ansvarar för att göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut.

Mer om ekonomi- och förvaltningsfunktionen

HR-funktionen

HR-funktionen ansvarar bland annat för myndighetens kompetensförsörjning, rekrytering och lönerevision.

Mer om HR-funktionen

Juristfunktionen

Funktionen ansvarar för arkiv, registratur och för myndighetens upphandlingar samt övergripande juridiska frågor.

Mer om Juristfunktionen

Kommunikationsfunktionen

Funktionen ansvarar för för den myndighetsövergripande externa och interna kommunikationen.

Mer om Kommunikationsfunktionen

Internrevisionen

Internrevisionen granskar självständigt om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten utför sina uppgifter och uppnår sina mål.

Mer om vår internrevision

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-22