Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Ekonomi- och förvaltningsfunktionen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna inom områdena redovisning, budget och uppföljning samt intern styrning och kontroll.

Vidare ansvarar ekonomi- och förvaltningsfunktionen också för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut. Funktionen är indelad i följande områden:

  • ekonomi och verksamhetsstyrning
  • statsbidrag
  • internservice

Ekonomi- och förvaltningsfunktionens uppgifter

Uppgifter som handläggs av Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-22