Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Det utförs kontinuerligt interna och externa revisioner av vår verksamhet. Vår internrevisor genomför fortlöpande granskningar av ekonomi och årligen genomför Riksrevisionen en extern granskning.

Vår verksamhet omfattas av statliga myndigheters regelverk om intern styrning och kontroll. Det här regelverket syftar till att:

  • verksamheten ska redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
  • myndigheten ska hushålla väl med statens medel.

Funktionen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna, men ansvarar också för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut. Funktionen är indelad i följande områden:

  • ekonomi
  • statsbidrag
  • internservice.

Ekonomi- och förvaltningsfunktionens uppgifter

Uppgifter som handläggs av Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05