Internrevisor

Internrevisorns uppgift är att granska och lämna förslag på förbättringar av organisationens interna styrning och kontroll.

Intern styrning och kontroll kan beskrivas som en process som syftar till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Internrevisorns granskningar grundar sig på en analys av verksamhetens risker och fastställs årligen genom en revisionsplan.

Vill du uträtta ett ärende?

Vi har samlat alla våra tjänster på en och samma sida.

Våra tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-16