Juristfunktionen

Vår juristfunktion ansvarar för myndighetens arkiv, registratur, upphandling och har även ett övergripande ansvar för juridiska frågor.

Funktionens ansvarsområden

Registratur och arkiv

Registraturens ansvarsområde är posthantering, att diarieföra inkommande och utgående handlingar, utlämnande av handlingar samt arkivera handlingar hos myndigheten och nämnderna.

Arkivariens ansvarsområde är att bistå vid myndighetens dokument- och informationshantering samt att hjälpa till att söka efter ärenden och handlingar.

Myndighetens upphandlingar

Funktionen ansvarar för interna processer för inköp av varor och tjänster.

Övergripande juridiska frågor

Funktionen ansvarar för:

  • förvaltningsrättsliga frågor och andra frågor som kan kräva ett rättsligt ställningstagande i de fall när det inte är delegerat till en avdelning eller funktion
  • instruktion och arbetsordning.

Vill du begära ut en allmän handling?

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

Begär ut allmän handling

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-04