Anna Eriksson om ansvarsfulla investeringar

I början av 2000-talet var Kapitalförvaltningen en av få aktörer som arbetade med ansvarsfulla investeringar. Idag ser det annorlunda ut. Förvaltaren Anna Eriksson berättar om utvecklingen och beskriver även hur komplex uppgiften är.

Anna Eriksson, som är ansvarig för Kapitalförvaltningens ansvarsfulla investeringar, har sett hur kraven från omvärlden ökat på att bolag ska agera hållbart och ansvarsfullt. Hon upplever att klimatmötet i Paris 2015 ökade fokus ytterligare.

Men det finns andra anledningar än klimatmötet i Paris som lett till att ansvarsfulla investeringar hamnat högt på agendan.

– En anledning är att företag som inte agerar ansvarsfullt kan få stora och kostsamma problem. Att hantera konsekvenserna av till exempel korruption kostar i både pengar och engagemang. Ett skadat varumärke och stämningar kan ta flera år att reda ut, säger Anna Eriksson.

Att företag ska agera ansvarsfullt och hållbart är något som även regleras i lag.

– Lagen om hållbarhetsredovisning för större bolag, som Sverige och EU-länderna infört, är ett exempel. Ett annat är att flera banker och investerare infört hållbarhetskriterier i sina bolagsanalyser, säger Anna Eriksson.

Svårigheter att ranka bolag efter hållbarhet

Kundens ökade intresse för hållbarhet är något som ställer nya krav på investerarna. Som en följd av det har en rad företag som säljer så kallade ESG-analyser vuxit fram.

Med en ESG-analys görs en hållbarhetsranking utifrån miljö, sociala och affärsetiska faktorer. Det har dock visat sig att olika företag ofta kommer fram till väldigt olika resultat.

– Ett och samma bolag kan få toppbetyg hos ett företag och bottenbetyg hos ett annat vid analyser gjorda vid ett och samma tillfälle. Det här ger en tydlig fingervisning om svårigheterna med hållbarhetsranking, säger Anna Eriksson, som också menar att ingen av rankingarna behöver vara fel, det är bara olika sätt att se på och hantera frågorna.

I dagsläget finns således ingen tydlig definiton av hållbarhet och hur det kan mätas.

En vedertagen beräkningsmodell för att mäta koldioxidavtryck saknas

Under 2016 har Kapitalförvaltningen valt att inte mäta koldioxid i portföljerna men ser att kunders krav på detta ökar.

– Att intresset ökar är helt naturligt. Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är en stor utmaning som vi alla vill vara med och påverka i rätt riktning. Vi på Kapitalförvaltningen har dock valt att avvakta med mätningen på grund av att informationen än så länge inte är tillförlitlig, berättar Anna Eriksson.

Att ranka bolag utifrån koldioxid kan leda till olika resultat beroende på vilken aktör som utför beräkningen. Detta på grund av att det inte finns någon vedertagen modell att utgå från.

– De beräkningar som görs kan dessutom bara ge en ögonblicksbild av koldioxidavtrycket i konsortierna. Sammansättning i våra konsortier förändras i takt med att börsvärden går upp eller ner och i takt med att förvaltaren köper och säljer. Det vi skulle kunna lova kunden, om vi valde att göra en koldioxidranking, skulle alltså bara vara en ögonblicksbild, säger Anna Eriksson.

En annan utmaning är att kartlägga var ett bolags produktion äger rum och hur den är organiserad. Två till synes identiska företag kan få olika resultat på grund av ägandeskap eller inköp av tjänster från andra bolag.

Det är alltså svårt att göra en helt tillförlitlig hållbarhetsranking utifrån miljö, sociala och affärsetiska faktorer och svårt att få något annat än en ögonblicksbild av koldioxidavtrycket i konsortierna.

Har arbetet med ansvarsfulla investeringar vid Kammarkollegiet förändrats under 2016?

– Nej, svarar Anna Eriksson, processen ser likadan ut. Kapitalförvaltningen tillhandahåller både aktiv och passiv förvaltning av tillgångsslagen aktier, traditionella ränteplaceringar och företagsobligationer.

Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren väljer värdepapper utifrån en egen analys för att uppnå bäst framtida avkastning utifrån en vald risknivå. En passiv förvaltning innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett index.

– Gemensamt för aktiv och passiv förvaltning är att vi tar utgångspunkt i en så kallad negativ screening. Den ”sorterar bort” bolag som vi definierar som icke tillåtna placeringsalternativ, säger Anna Eriksson. När screeningen är gjord återstår det som kan sägas utgöra vårt placeringsuniversum.

Finns det olika policy för ansvarsfulla investeringar?

– Vi har ett antal konsortier som har som ambition att följa Svenska kyrkans policy för ansvarsfulla investeringar. De här portföljerna är exempelvis klimatjusterade och har inga innehav i exempelvis fossil energi, berättar Anna Eriksson.

Vilka är trenderna för ansvarsfulla investeringar 2017?

Anna Eriksson avslutar intervjun där vi började med att peka på kundernas starka intresse för hållbarhet, miljö- och klimatfrågor. Hon tror att det intresset kommer att ligga fortsatt högt på agendan under 2017 och under kommande år. Förutom koldioxid tror Anna Eriksson att vattenförbrukning och skatteplanering hos bolagen kommer att få ett ökat fokus.

______________________

Intervjun med Anna Eriksson publicerades i Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-30