Fonddelegationen

Fonddelegationen fungerar som Kapitalförvaltningens styrelse och har uppdraget att besluta om långsiktiga placeringsinriktningar och strategiska frågor.

Fonddelegationen är ett särskilt beslutsorgan för Kapitalförvaltningen. Delegationen är
sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden
och utgör ett starkt stöd för Kapitalförvaltningen.

Delegationen utses av regeringen och Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om Kapitalförvaltningens långsiktiga placeringsstrategi och andra strategiska frågor. Det är också Fonddelegationens ansvar att se till så att de mål som statsmakterna har ställt upp för verksamheten kan nås.

Fonddelegationen vid Kammarkollegiets kapitalförvaltning. 


Fonddelegationens medlemmar

Övre raden från vänster: Katarina Thorslund, vice VD och chef Kund Alecta, Claes Kjellander, tidigare styrelseordförande i SBAB.

Nedre raden från vänster: Thomas Halvorsen, tidigare VD för Fjärde AP-fonden, Marie Giertz, Vice VD, Kapitalförvaltningschef Kåpan pensioner, Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör, Lennart Nilsson, tidigare VD i AP-fonderna 1-3, Marie Reinius, civilekonom

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-29