E-handel vid beställning av varor och tjänster

Statliga myndigheter ska, enligt regeringens förordning om myndigheternas elektroniska informationsutbyte, kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt från år 2014. Förordningen innebär att vi på Statens inköpscentral måste ställa krav på e-handel i upphandlingar av ramavtal.

Med elektronisk handel (e-handel) menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade kommunikationen från beställning till faktura.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att ta fram föreskrifter om standarder och andra krav. Enligt ESV:s förslag ska elektroniska meddelanden, till exempel elektroniska beställningar och fakturor, följa rekommendation från Single Face To Industry (SFTI). SFTI omfattar specifikationer för elektroniska meddelanden och affärsprocesser med olika grad av integration mellan parterna.

Mer om föreskrifter och standarder på ESV:s webbplats (länka)

Mer om specifikationer för elektroniska meddelanden och affärsprocesser på SFTI:s webbplats (länka)

Arbetsprocess

Förutsättningarna för att tillämpa e-handel varierar mycket mellan olika ramavtalsområden och branscher. Därför utreder vi förutsättningarna inför varje upphandling i samband med den förberedande förstudien där både leverantörer och myndigheter blir involverade. Detta för att få en bild över hur och i vilken omfattning e-handel tillämpas inom ramavtalsområdet och vilka krav på e-handel som är rimliga att ställa.

Vi följer SFTI:s vägledning med rekommendationer för hur man kan ställa krav på e-handel.

Statens inköpscentral har också representanter i SFTI:s arbetsgrupper, bland annat för vidareutveckling av vägledningen för kravställning av e-handel.

Statliga ramavtal för varor och tjänster

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter och även för kommuner och landsting när det gäller IT och telekom.

Mer information på avropa.selänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-23