Hållbarhet i de statliga ramavtalen

För oss är det viktigt att främja hållbarhet i de statliga ramavtalen. Hållbarhet är därför prioriterat i vår verksamhet och utgör ett särskilt fokusområde. Det innebär att dedikerade resurser tillsätts under ramavtalens upphandlings- och förvaltningsprocess för att varor och tjänster ska kunna levereras på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vi ska agera ansvarfullt i vårt uppdrag som nationell inköpscentral. Inte minst ska vi understödja den offentliga sektorns mål att göra hållbara och etiskt medvetna inköp. Vår målsättning är att inom ramen för verksamhetens uppdrag, offentlig sektors behov och lagstiftningens möjligheter, på ett ansvarfullt sätt beakta miljö och sociala hänsyn vid upphandling och förvaltning av de statliga ramavtalen.

Ramavtalen ska möta målen i Agenda 2030

De statliga ramavtalen ska bidra till att offentlig sektor ska kunna möta de mål som satts i den nationella upphandlingsstrategin, Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Så här arbetar vi med hållbarhet i upphandlingarna

Förstudie

Vi ställer krav på både miljö och sociala hänsyn i samtliga upphandlingar. Förutsättningarna för hållbarhetskrav varierar dock mellan olika ramavtalsområden och branscher. Inför varje upphandling utreder vi därför vilket behov av hänsyn till de olika hållbarhetsdimensionerna som behöver tas för att möta olika strategiska mål men även vilka risker som finns inom det specifika ramavtalsområdet. Den här utredningen görs i samband med upphandlingens förstudie där både leverantörer, avropsberättigade myndigheter och andra intressenter blir involverade.

I ramavtalsområdets förstudierapport framgår vilka hållbarhetshänsyn som rekommenderas att beakta i upphandlingens kravställning och om det finns andra risker som kan påverka förutsättningarna för att de varor och tjänster som ska levereras genom ramavtalet är hållbara.

Upphandling

Baserat på de riskbedömningar och rekommendationer som kommit fram i förstudien ställer vi krav och villkor på olika hållbarhetsaspekter.

Kravställningen på hållbarhet kommer vanligtvis från Upphandlingsmyndighetens kriteriebiblioteket. Det är framtagna tillsammans med branschen. Om det inte finns rekommendationer från Upphandlingsmyndigheten eller om kriteriebibliotekets krav av annat skäl är olämpliga använder vi som alternativ Kommissionens databas för hållbarhetskrav. I de fall det inte finns några lämpliga krav där heller utformar vi egna kravställningar.

Målsättningen med kraven och villkoren är att säkerställa sociala och miljöhänsyn i ramavtalsupphandlingen, givetvis i balans med behov från de som ska avropa varor eller och andra strategiskt viktiga värden.

I merparten av de statliga ramavtalen kan varje myndighet, i sin egen avropsförfrågan, komplettera och precisera hållbarhetskrav och villkor som vi ställt i ramavtalet.

Förvaltning

I vår process för avtalsförvaltning ingår att löpande följa upp de krav som vi ställt i upphandlingen.

Uppföljningen av hållbarhetskraven är ett viktigt verktyg för att uppnå de målsättningar och åtaganden Sverige har enligt den nationella upphandlingsstrategin, de nationella miljömålen och Agenda 2030.

Vi samverkar med de här myndigheterna och organisationerna:

  • Upphandlingsmyndigheten
  • Nätverket för hållbar upphandling
  • Miljömålsrådet

Statliga ramavtal för varor och tjänster

Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal som är avsedda för andra statliga myndigheter och även för kommuner och landsting när det gäller IT och telekom.

Mer information på avropa.selänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-23