Ändring av direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Remissvar till Näringsdepartementet, 2018-01-15.

Kammarkollegiet har tagit del av rubricerad remiss. Utifrån de aspekter kollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på de förslag som lagts fram.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Ulrika Johansson i närvaro av enhetschef Johanna Gund, sistnämnda föredragande.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-10706-2017.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19