Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Yttrande gällande promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslaget i fråga.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av HR-specialist Anna Narvingoch skickades till Kulturdepartementet den 4 juli 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-5298-18

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10