• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Betänkandet SOU 2017:79 Finansiering av public service– för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Betänkandet SOU 2017:79 Finansiering av public service– för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende

Betänkandet SOU 2017:79 Finansiering av public service– för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende. Remissvar till Kulturdepartementet 2018-01-24.

Kammarkollegiet har emottagit en remiss från Kulturdepartementet avseende finansiering av public service. Kollegiet instämmer i förslagen att Kammarkollegiet ska förvalta ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret (public service-kontot) och betala ut medlen till programföretagen. Detta i enlighet med riksdagens beslut samt att de ärenden hos Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) som inte har slutbehandlats den 31 december 2019 överlämnas till Kammarkollegiet. Vi anser dock att förslaget om att kollegiet ska ansvara för redovisning och prognoser för kontot bör förtydligas.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Gunnar Larsson. Föredragande har varit ekonomichef Martin Sundelius

Kammarkollegiets Dnr 3.1-8964-17

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19