Betänkandet SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

Yttrande till Kulturdepartementet 180702. Kammarkollegiet har inget att invända mot förslagen i betänkandet.

Utredningen resonerar i avsnitt 14.5 om vilken myndighet som bör pröva ärenden som rör stödberättigande däribland Kammarkollegiet. I det sammanhanget vill Kammarkollegiet lyfta fram att kollegiet inte har några invändningar mot att tilldelas uppgifter som rör stöd till trossamfund om det i den fortsatta lagstiftningsprocessen skulle visa sig vara lämpligt.

I detta ärende har avdelningschefen Ulf Rehnberg beslutat. Handläggaren Ellen Linde har varit föredragande.

Kammarkollegiet Dnr Ku2018/00653/D

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-25