Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Yttrande gällande promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Bengt Svelander efter föredragning av jurist Matts Ericsäter och skickades till Finansdepartementet den 30 januari 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-10954-17

Departementets diarienummer: Fi2017/04798/FPM

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-11