EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

Remissvar gällande EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet.

Utifrån de aspekter Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på de förslag som lagts fram.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Ulrika Johansson efter föredragning av enhetschef Johanna Gund och skickades till Justitiedepartementet den 17 augusti 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6387-18

Departementets diarienummer: JU2018/03104/L2

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10