• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Yttrande gällande promemoria Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Mordernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av avdelningschefen Ulf Rehnberg och skickades till Justitiedepartementet den 2 juli 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6475-18

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10