Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Remissvar till Finansdepartementet 2018-09-18

Kammarkollegiet instämmer i den bedömning som utredningen kommit fram till vad gäller behovet av att anpassa lagstiftningen för att kunna stödja den snabba digitala utvecklingen inom den offentliga förvaltningen. Kollegiet vill även framhålla vikten av att det även kommer att behövas ytterligare insatser för att kunna ge stöd i rättsliga frågor på området och för att den offentliga förvaltningens digitalisering ska bli så resurs- och kostnadseffektiv som möjlig.

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit verksjuristen Petra Edenfeldt.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-5674-18

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-06