Kammarkollegiets yttrande avseende SOU 2017:34

Yttrande till Miljö- och energidepartementet 181012.

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34)

Kammarkollegiet tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian och lämnar härutöver följande synpunkter.

Kammarkollegiet bedömer att det är olyckligt att det i dag inte tydligt kan utläsas en grund för ekologisk kompensation i 2 kap. miljöbalken, utan att grunden för kompensationsåtgärder snarast verkar finnas i balkens 16 kap. En materiell grund för ekologisk kompensation bör därför införas i 2 kap. miljöbalken.

Kammarkollegiet bedömer att ekologisk kompensation vid dispens från föreskrifter för nationalparker bör säkerställa att syftet med skyddet av området ändå kan tillgodoses. Det bör, på grund av den höga skyddsnivå som avses uppnås genom bildandet av nationalparker, innebära att kompensation ska ske inom eller i anslutning till nationalparken. En liknande ordning finns redan vid meddelande av tillstånd till verksamheter inom Natura 2000-områden. Kammarkollegiet anser mot den angivna bakgrunden att den föreslagna lydelsen i 5 § i nationalparksförordningen (1987:938) bör ändras enligt följande eller motsvarande.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter som avses i 4 §, om det finns särskilda skäl. Beslut om dispens får meddelas endast om de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

Kammarkollegiet bedömer att promemorians förslag inte kommer att påverka offentliga utgifter inom myndighetens område.

Kammarkollegiet för med stöd av 22 kap. 6 § miljöbalken talan i ansökningsmål för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. Samtliga ansökningsmål som kungörs inom Sverige skickas därför till kollegiet. Kammarkollegiet för inte talan i samtliga mål. Det går därför inte i nuläget att säga i vilken omfattning förslagen om ekologisk kompensation kommer att beröra de mål, ärenden eller projekt som myndigheten för talan i.

Kammarkollegiet kan inte bedöma hur promemorians förslag påverkar förutsättningarna för att bygga bostäder, infrastruktur och andra byggnadsverk.

Kammarkollegiet bedömer att frågan om tillträde till mark eller vatten och om en verksamhetsutövare råder över det område som kommer att krävas för kompensationsåtgärder, kommer att få prövas i varje enskilt fall och ingå i den rimlighetsavvägning som föreslås i promemorian.

Kammarkollegiet ser inga betydande negativa konsekvenser med att införa föreslagna lagstiftningsändringar och först därefter införa lösningar med kompensationspooler och arbeta fram vägledningar. Kollegiet bedömer dock att de aktuella åtgärderna är ägnade att förenkla såväl prövning som utförande av ekologisk kompensation, varför åtgärderna typiskt sett kommer att öka tillämpningen av ekologiska kompensationsåtgärder.

I detta ärende har avdelningschefen Ulf Rehnberg beslutat efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonsson. Vid handläggningen har även advokatfiskalen Axel Henckel deltagit.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-3684-18

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19