• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning skickades till Miljö- och energidepartementet 26 oktober 2018.

Kammarkollegiet för talan främst i ärenden som gäller vattenverksamheter, bland annat vattenkraftverk och dammar. Kollegiet koncentrerar därför sitt yttrande på förslagen om vattenverksamhet. Kammarkollegiet har förstått det som att de förslag som lämnas beträffande anmälningspliktig vattenverksamhet inte remitterats och därför inte ska kommenteras.

Av författningsförslagen i redovisningen framgår att kategorierna från MKB-direktivets bilaga 1 ska införas i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Enligt Havs- och vattenmyndighetens (HaV) redovisning kommer vattenkraftverk, enligt förslaget, inte längre automatiskt bedömas som innebärande betydande miljöpåverkan (BMP) och att detta skulle kunna vara den största förändringen jämfört med dagens bestämmelser. HaV anger i sin redovisning att det är ovanligt med helt nya vattenkraftverk och mer vanligt med olika typer av ombyggnationer eller förändringar av villkor i tillstånden, vilket innebär att det är relativt vanligt att det sker en bedömning om en åtgärd som gäller ett vattenkraftverk ska innebära BMP enligt miljöbedömningsförordningen.

Kammarkollegiet instämmer i att nya vattenkraftverk är ovanliga, men prövningar av vattenkraftverk sker fortfarande. Ett bra underlag i dessa ärenden är av största vikt för att bedömningarna och utformningen av villkor etc. ska bli så bra som möjligt. Samtidigt anges i prop. 2017/2018:243 ”Vattenmiljö och vattenkraft” att prövningssystemet ska utformas så att det inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan. Vattenverksamhet bestående i minikraftverk eller andra vattenkraftverk bedöms emellertid medföra BMP (och därmed krävs en MKB) enligt nuvarande lagstiftning och HaV:s argument för att ändra på detta är att det är ovanligt med helt nya vattenkraftverk. Kammarkollegiet anser, ur ett miljöperspektiv, att vattenkraftverk även fortsättningsvis borde anses ha så allvarliga konsekvenser för miljön att de medför BMP. Härigenom kan det säkerställas att dessa vattenverksamheter utreds på ett tillräckligt sätt även om de är få till antalet.

Kammarkollegiet föreslår mot den angivna bakgrunden att ett tillägg görs i förslaget till 6 § miljöbedömningsförordningen med den innebörden att vattenverksamhet med minikraftverk eller andra vattenkraftverk inkluderas.

I detta ärende har avdelningschefen Ulf Rehnberg beslutat. Juristen Annika Christell har varit föredragande.

Remissvaret beslutades av avdelningschefen Ulf Rehnberg efter föredragning av juristen Annika Christell och skickades till Miljö- och energidepartementet den 26 oktober 2018.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-06384-2018

Miljö- och energidepartementets diarienummer: M2017/03195/Me

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14