• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Promemoria Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Promemoria Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Yttrande till Justitiedepartementet 180702

Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit avdelningschefen Ulf Rehnberg.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-6475-18

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19