Remiss angående flera förslag från EU-kommissionen

Remissvar till Näringsdepartementet 180912.

Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473)

Kammarkollegiet har inga synpunkter på de remitterade förslagen.

I detta ärende har avdelningschefen Ulf Rehnberg beslutat efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonsson.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-6677-2018

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19