Remiss av betänkande SOU 2018:34 ”Vägar till hållbara vattentjänster”

Yttrande till Miljö- och energidepartementet 22 oktober 2018. Kammarkollegiet har följande synpunkter på de förslag som lämnas i betänkandet.

I dag administrerar Kammarkollegiet miljösanktionsavgifter efter avtal med Naturvårdsverket, vilket innebär att kollegiet tar ut en avgift för sitt arbete med att driva in miljösanktionsavgifterna till statskassan. Enligt Kammarkollegiet kommer de nu föreslagna miljösanktionsavgifterna att hanteras på samma sätt. Kollegiet delar mot den bakgrunden utredningens bedömning att myndigheten kan hantera de tillkommande miljösanktionsavgifterna inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Det kan dock nämnas att det avseende flera andra motsvarande avgifter föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska ske till Kammarkollegiet (se till exempel 9 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Indrivningen av dessa avgifter är inte avgiftsfinansierad, vilket innebär att Kammarkollegiet löser uppgiften med tilldelade anslag. För det fall indrivningen av miljösanktionsavgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att kollegiet behöver tillföras ytterligare resurser.

Kammarkollegiet kan i dag inte se att utredningens förslag kommer att ha någon nämnvärd inverkan på kollegiets arbete inom ramen för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Ulf Rehnberg efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonsson.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-6380-18

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-15