• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remiss av Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall

Yttrande till Miljö- och energidepartementet 10 oktober 2018.

Kammarkollegiet har inga synpunkter på innehållet i de två redovisningarna från Naturvårdsverket respektive Naturvårdsverket och SGU.

Detta yttrande har beslu tats av avdelningschefen Ulf Rehnberg efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonsson.

Kammarkollegiets Dnr 3.1 -66 27-18

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19