• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Remissvar över betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Remissvar över betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Remissvar över betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

Remissvar till Justitiedepartementet 2018-02-21

Utifrån Kammarkollegiets uppdrag som ställföreträdande för Allmänna arvsfonden har kollegiet inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Detta remissvar har beslutats av avdelningschef Ulf Rehnberg. Föredragande har varit enhetschef Eva Nielsen.

Kammarkollegiets Dnr 3.1-10261-2017

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19