Yttrande avseende promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar

Yttrande avseende promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar.

Yttrande till Kulturdepartementet 20180704
Kammarkollegiet har inga synpunkter på förslaget i fråga.

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit HR-specialisten Anna Narving.

Kammakollegiets Dnr 3.1-5298-18

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19