Remiss av Energimyndighetens rapport kontrollstation 2019 för elcertifikatsystem

Kammarkollegiet konstaterar att det föreslås att anläggningar för mikroproduktion inte längre ska ingå i elcertifikatsystemet, eftersom det enligt Energimyndigheten inte är kostnadseffektivt att låta dem ingå i systemet och att handläggnings­kostnaden är högre än värdet på elcertifikaten.

Enligt Kammarkollegiet kan det övervägas om man, i syfte att stimulera den totala utbyggnaden av förnybar energiproduktion, även fortsättningsvis bör låta mindre anläggningar ingå i elcertifikatsystemet och således utreda på vilket sätt det i så fall kan ske för att undvika de problem som finns i dag.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Karin Bergh efter föredragning av enhetschefen Nicklas Hjertonsson.

Karin Bergh

Nicklas Hjertonsson

______________________

Yttrandet skickades till Miljö- och energidepartementet 2019-04-03

Kammarkollegiets dnr: 3.1-11293-18

Miljö- och energidepartementets dnr: (ER 2018:25) (M2018/02927/Ee)

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05