• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Yttrandet på remissen Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning (Ds 2019:29) skickades till Arbetsmarknadsdepartementet 20 mars 2020.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på den remitterade rapporten.

Remissvaret har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Martin Sundelius efter föredragning av ekonomen Eva Ridne och skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 20 mars 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-10888-19

Hjälpte informationen på denna sida dig?